SK-lab > Odborná verejnosť > Pravidlá správneho odberu biologického materiálu

Pravidlá správneho odberu biologického materiálu

Pri odbere biologického materiálu je potrebné dodržať niekoľko spoločných základných pravidiel bez ohľadu na typ odoberaného materiálu.

  • Informovať pacienta vopred o požiadavkách na režimové a diétne opatrenia pred odberom (viď nižšie pre rôzne druhy odberov). 
  • Vybrať vhodný typ odberovej skúmavky/nádoby podľa požadovaných vyšetrení  (špecifické informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza, prípadne na žiadankách).  
  • Dodržať poradie skúmaviek pri odbere venóznej krvi do viacerých typov skúmaviek (viac tu).
  • Dodržať požadovaný objem naplnenia jednotlivých skúmaviek (viac tu).
  • Skladovať odobraný biologický materiál do doby transportu do laboratória v súlade s požiadavkami (teplota, max. doba skladovania). Informácie o stabilite analytov nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza). V závislosti od požadovanej teploty transportu a uchovania na ambulancii je potrebné vložiť odobrané vzorky do zodpovedajúceho transportného obalu.

Okrem vyššie uvedených základných pravidiel uvádzame nižšie aj špecifické podrobné pokyny k príprave pacienta a odberu podľa druhu biologického materiálu.

Odber venóznej krvi

Príprava pred odberom

Každému plánovanému odberu krvi by mali predchádzať štandardné režimové a diétne podmienky. Obecné zásady, ktoré by mal pacient pred odberom rešpektovať, sme pripravili vo forme edukačného materiálu.

Vyšetrenie niektorých parametrov (napr. katecholamíny, kortizol, renín, aldosterón...) vyžaduje špeciálnu prípravu  ako napríklad úpravu diéty, vysadenie liečby, odber v určitú dennú dobu a podobne. Je potrebné poučenie pacienta. Špecifické informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Pokyny pre odber

Informácie o správnej technike a návod pre odberové systémy Greiner VACUETTE a SARSTEDT Monovette nájdete tu.

Zásady prevencie hemolýzy vzoriek (jeden z najčastejších problémov v preanalytickej fáze) sú k dispozícii tu.

Niektoré vyšetrenia vyžadujú dodržanie špeciálnych odberových podmienok. Konkrétne informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

 

Odber kapilárnej krvi

Príprava pred odberom

Obecné zásady sú zhodné s prípravou pred odberom venóznej krvi -  k dispozícii vo forme edukačného materiálu pre pacientov.

V prípade, že sa jedná o vyšetrenie pri diabetes mellitus, je spravidla požadované lačnenie po dobu 8-10 hodín.

Pokyny pre odber

Odber kapilárnej krvi je napriek zdanlivej jednoduchosti pomerne náchylný k chybám. Vyžaduje dodržanie štandardného postupu, aby sa minimalizovalo riziko ovplyvnenia výsledkov vyšetrení.

Detailné informácie nájdete tu.

 

Odber moču pre biochemické vyšetrenia

Príprava pred odberom

Obecné zásady prípravy pred odberom moču sú súčasťou  pokynov pre odber - pozri odstavec vpravo   ►

Vyšetrenie niektorých parametrov (napr. katecholamíny) vyžaduje špeciálnu prípravu ako napríklad úpravu diéty, vysadenie liečby, odber v určitú dennú dobu a podobne. Je potrebné o nej pacienta poučiť.

Špecifické informácie nájdete pri jednotlivých vyšetreniach v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Pokyny pre odber

Odber vykonáva pacient, je nutné ho vopred poučiť o správnom postupe. Pre tento účel je možné použiť pripravené edukačné materiály pre jednorázový moč aj pre zbieraný moč.

V prípade zbieraného moču je potrebné na žiadanku zaznačiť jeho objem (s presnosťou na 10 ml) a dobu zberu. Do laboratória je potrebné k analýze doručiť len 10-20 ml moču (nie celý nazbieraný objem), pred odobratím je potrebné nazbieraný moč dôkladne premiešať.

 

Odber stolice

Odber slín (kortizol)

Príprava a pokyny pre odber

Špeciálna príprava pred odberom nie je nutná.

Odber vykonáva pacient, je potrebné ho informovať o správnom postupe: odzátkujeme nádobu, lopatkou naberieme vzorku stolice, lopatku vsunieme do nádoby a nádobu pevne uzavrieme.

Príprava a pokyny pre odber

V deň odberu nie je vhodné fajčenie, konzumácia žuvacieho tabaku a sladkého drievka. Je nutné zamedziť znečisteniu odberovej nádoby masťami a krémami s hydrokortizónom.

Odber vykonáva pacient, je potrebné ho informovať o správnom postupe. Pre tento účel sme pripravili edukačný materiál.

 

Odber materiálu pre mikrobiologické vyšetrenia

Príprava a pokyny pre odber

Špeciálna príprava pred odberom nie je nutná.

Odberový manuál - bakteriológia, parazitológia a mykológia nájdete tu. Odberový manuál - PCR nájdete tu.