Kvalitu výsledkov vyšetrení kontrolujeme a udržiavame prostredníctvom nasledujúcich procesov:

1. Systém riadenia kvality

Zaviedli sme systém riadenia kvality a pripravujeme sa na akreditáciu podľa normy ISO 15 189:2012  - Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť. Systém riadenia kvality je dokumentovaný a pravidelne hodnotený z hľadiska dosiahnutej úrovne tak, aby spĺňal požiadavky v zmysle medzinárodných noriem platných pre medicínske laboratóriá.

2. Interná kontrola kvality

Máme vypracovaný a implementovaný systém internej kontroly kvality pre sledovanie a udržovanie požadovanej precíznosti (presnosti) všetkých analytických metód. Stanovovanie a vyhodnocovanie kontrolných materiálov prebieha každý deň pred analýzou pacientskych vzoriek.

3. Externá (nezávislá) kontrola kvality

Niekoľkokrát ročne (pre väčšinu vyšetrení 2x a viac) sa SK-Lab zúčastňuje cyklov nezávislého medzinárodného hodnotenia kvality u poskytovateľov SEKK (Česká republika), RIQAS (Veľká Británia), INSTAND (Nemecko), Referenz Institut für Bioanalytik (Nemecko). Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu certifikátov osvedčujúcich kvalitu (pravdivosť, správnosť) našich analytických metód.

4. Verifikácia analytických metód

V pravidelných intervaloch verifikujeme analytické charakteristiky metód a posudzujeme ich reálnu celkovú analytickú chybu v kontexte ich klinického použitia (biologická variabilita, výpovedná hodnota) a medzinárodných štandardov analytickej kvality platných v USA (CLIA - Clinical Laboratory Improvement Amendments) a v Nemecku (Rilibäk - Richtlinien des Bundesärztkammer).

5. Kvalitné materiály

Používame len CE a IVD certifikované materiály (reagencie, kalibrátory, kontrolné materiály) overených a medzinárodne uznávaných výrobcov.

6. Doporučené postupy (guidelines)

Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, zavádzaním štandardizovaných a medzinárodne doporučovaných postupov v preanalytickej, analytickej aj postanalytickej fáze (doporučenia publikované Clinical Laboratory Standards Institute, European Federation for Laboratory Medicine, Českou společností klinické biochemie a ďalšími odbornými spoločnosťami klinických odborov).

7. Spätná väzba

Sledujeme spokojnosť našich klientov a klinických partnerov s poskytovanými vyšetreniami a ich požiadavky a podnety sa snažíme implementovať.

8. Vzdelávanie

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov organizovaním interných seminárov a aktívnou i pasívnou účasťou na externých odborných vzdelávacích akciách.