Kvalitu výsledkov vyšetrení kontrolujeme a udržiavame prostredníctvom nasledujúcich procesov:

1. Akreditácia a systém riadenia kvality

SK-LAB je akreditované laboratórium (medzinárodná norma ISO 15189:2012  - Medicínske laboratóriá. Požiadavky na kvalitu a kompetentnosť). Systém riadenia kvality pravidelne revidujeme so zameraním na zvyšovanie efektívnosti a plynulosti jednotlivých procesov. 

2. Interná kontrola kvality

Máme vypracovaný a implementovaný systém internej kontroly kvality pre sledovanie a udržovanie požadovanej precíznosti (presnosti) všetkých analytických metód. Stanovovanie a vyhodnocovanie kontrolných materiálov prebieha každý deň pred analýzou pacientskych vzoriek.

3. Externá (nezávislá) kontrola kvality

Niekoľkokrát ročne (pre väčšinu vyšetrení 2x a viac) sa SK-Lab zúčastňuje cyklov nezávislého medzinárodného hodnotenia kvality u poskytovateľov SEKK (Česká republika), RIQAS (Veľká Británia), INSTAND (Nemecko), Referenz Institut für Bioanalytik (Nemecko). Na vyžiadanie je možné poskytnúť kópiu certifikátov osvedčujúcich kvalitu (pravdivosť, správnosť) našich analytických metód.

4. Verifikácia analytických metód

V pravidelných intervaloch verifikujeme analytické charakteristiky metód a posudzujeme ich reálnu celkovú analytickú chybu v kontexte ich klinického použitia (biologická variabilita, výpovedná hodnota) a medzinárodných štandardov analytickej kvality platných v USA (CLIA - Clinical Laboratory Improvement Amendments) a v Nemecku (Rilibäk - Richtlinien des Bundesärztkammer).

5. Kvalitné materiály

Používame len CE a IVD certifikované materiály (reagencie, kalibrátory, kontrolné materiály) overených a medzinárodne uznávaných výrobcov.

6. Doporučené postupy (guidelines)

Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, zavádzaním štandardizovaných a medzinárodne doporučovaných postupov v preanalytickej, analytickej aj postanalytickej fáze (doporučenia publikované Clinical Laboratory Standards Institute, European Federation for Laboratory Medicine, Českou společností klinické biochemie a ďalšími odbornými spoločnosťami klinických odborov).

7. Spätná väzba

Sledujeme spokojnosť našich klientov a klinických partnerov s poskytovanými vyšetreniami a ich požiadavky a podnety sa snažíme implementovať. V prípade, že s našou prácou nie ste spokojní, a/alebo nám chcete pomôcť  zlepšovať kvalitu našich služieb, privítame akúkoľvek konštruktívnu spätnú väzbu formou sťažnosti, alebo pripomienky.

8. Vzdelávanie

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie našich zamestnancov organizovaním interných seminárov a aktívnou i pasívnou účasťou na externých odborných vzdelávacích akciách.