Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

SK-LAB, s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

 

1. Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov

Spoločnosť: SK-LAB, s.r.o.
Sídlo: Partizánska 15, 984 01 Lučenec
IČO: 36 047 783

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

e-mail: jan.supauer@sklab.sk
telefonický kontakt: +421 905 658 457

 

3. Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

4. Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracúva osobitné kategórie osobných údajov dotknutých osôb.

 

5. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 3. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

6. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje sa archivujú podľa § 22 zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, ods. 2, zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe. Snímky sú ukladané do samostatného priečinku na pevnom disku.

 

7. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa.

 

8. Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácie.

 

9. Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov úradom nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

 

10. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

 • vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,
 • opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad, ak:
  •  už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,
  •  ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl. 18 nariadenia.

 

11. Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

 

12. Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.

 1. zdravotná poisťovňa dotknutej osoby,
 2. iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe,
 3. Národné centrum zdravotníckych informácií,
 4. osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

 

13.  Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk
+421 2 3231 3220

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.

Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa.

 

14. Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, požiadajte personál na pracovisku o sprístupnenie žiadosti o prístup k predmetu REC 4.2. Vyplnením a odovzdaním tejto žiadosti poverenej osobe, Vás táto na základe predloženého identifikačného dokladu, oproti uvedeným údajom v žiadosti identifikuje ako dotknutú osobu. Túto žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

 

15. Informačná povinnosť, kamerový systém (GDPR)

Informačná povinnosť podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľom kamerového a monitorovacieho informačného systému je SK-LAB, s.r.o., Partizánska 15, 984 01 Lučenec, IČO: 36 047 783, (prevádzkovateľ).

 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: e-mail: jan.supauer@sklab.sk, telefonický kontakt: +421 905 658 457
 • Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému).
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  GDPR.
 • Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
 • Kategória príjemcov: policajný zbor SR a prokuratúra SR.
 • Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.
 • Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 2 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
 • U prevádzkovateľa neexistuje automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22  ods. 1 až 4 GDPR.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:

 •     požadovať prístup k jej osobným údajom;
 •     požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov;
 •     namietať spracúvanie osobných údajov,
 •     na prenosnosť svojich osobných údajov;
 •     kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe,
 •     právo podať sťažnosť dozornému orgánu t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.