Práca v SK-Lab                                                           

Najmodernejšie analytické technológie a aktuálne guidelines

 • Sme jedno z mála laboratórií, ktoré využívajú špičkové analytické techniky ako napr. tandemovú hmotnostnú spektrometriu v bežnej rutinnej prevádzke.
 • Pravidelne sledujeme a zavádzame medzinárodne doporučené postupy v preanalytickej, analytickej aj postanalytickej fáze. Príkladom sú napríklad guidelines publikované Clinical Laboratory and Standards Institute (EP-05, EP15, GP39 a ďalšie), European Federation for Laboratory Medicine, European Society of Cardiology, European Association for the Study of Diabetes, American Diabetes Association, Českou společností klinické biochemie a ďalšími.
 • Pri našej práci sa inšpirujeme u európskych a svetových lídrov v našom odbore ako Mayo Medical Laboratories, Rochester, Minnesota; ARUP laboratories, Salt Lake City, Utah; Pracoviště laboratorních metod Institutu klinické a experimentální medicíny, Praha a Research Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet a Karolinska University Laboratory, Stockholm.

SK-Lab je predovšetkým zdravotnícke zariadenie

 • Sme presvedčení, že medzi číslom a výsledkom laboratórneho vyšetrenia je zásadný rozdiel pre pacienta aj pre jeho ošetrujúceho lekára.
 • Čísla je možné vyprodukovať v krátkom čase, vo veľkom množstve a pri minimalizácii nákladov. Plnohodnotný výsledok, ktorý odpovedá na klinickú otázku a pomáha k určeniu diagnózy však vyžaduje zodpovednú a maximálne erudovanú prácu:
  • pred vyšetrením (kvalitný odberový systém, edukácia klinických partnerov a pacientov, zabezpečenie transportu vzoriek v krátkom čase a pri požadovanej teplote)
  • počas vyšetrenia (technologické zázemie a riadenie analytickej kvality)
  • po vyšetrení (interpretácia výsledkov, konzultácia s lekárom, doporučenie ďalšieho postupu)

Vyvážený tím podporujúci vzdelávanie a odborný rast

 • Sme kolektív zložený z pracovníkov s dlhoročnými praktickými skúsenosťami a vedomosťami a mladej generácie, ktorá do tímu prináša nové postupy a myšlienky.

Špeciálne a výskumné projekty

 • Naša práca nás baví. Preto veľmi vítame neštandardné projekty predstavujúce odbornú výzvu a vyžadujúce invenciu a kreativitu pri ich riešení.
 • Príkladom je LC-MS/MS metóda pre stanovenie Fosfatidyletanolu, ktorú sme vyvinuli a zaviedli do rutinnej prevádzky v spolupráci s Odborným liečebným ústavom psychiatrickým Predná hora alebo dlhodobá spolupráca s Neuroimunologickým inštitútom Slovenskej akadémie vied v oblasti výskumu Alzheimerovej demencie.