SK-lab > Odborná verejnosť > Kritériá odmietnutia vzorky laboratóriom

Kritériá odmietnutia vzorky laboratóriom

Biologický materiál nie je možné vyšetriť v prípade nevyhovujúceho stavu a kvality vzorky, alebo jej nedostatečnej identifikácie. Laboratórium SK-Lab pri predanalytickej kontrole uplatňuje nasledujúce kritériá pre odmietnutie vzorky:

Nesprávna odberová skúmavka/nádoba

Špecifikáciu jednotlivých typov vzoriek v závislosti na vyšetrení nájdete v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Neoznačená vzorka, alebo nedostatočne označená vzorka

Ak nie je možná jednoznačná identifikácia pacienta, alebo podmienok odberu (napr. nejednoznačné rozlíšenie jednorázovej vzorky a vzorky zbieraného moču).

Optimálne označená vzorka obsahuje rodné číslo pacienta a/alebo identifikačné číslo e-žiadanky, meno a priezvisko pacienta. Ako minimálne označenie akceptujeme rodné číslo pacienta a/alebo identifikačné číslo e-žiadanky.  Ak je to relevantné, vzorky musia byť označené pre rozlíšenie podmienok odberu, alebo času/dátumu odberu (OGTT, jednorázový vs. zbieraný moč, pred/po podaní liečiva atd.).

V oddôvodnených prípadoch, kedy rodné číslo nie je možné uviesť je ako minimálne označenie akceptované meno, priezvisko a rok narodenia pacienta. V prípade, že v daný deň boli u daného PZS vyšetrení dvaja pacienti s rovnakým rokom narodenia, menom a priezviskom je potrebné vzorky jednoznačne odlíšiť iným identifikátorom, ktorý je potrebné zároveň uviesť na žiadanke

Nedostatočný objem vzorky

Je potrebné dodržať naplnenie vzoriek po rysku na skúmavke. Maximálna akceptovaná odchýlka je +/- 10 % (koagulačné vyšetrenia, krvný obraz, fenotypizácia lymfocytov), prípadne +/- 20 % (ostatné vyšetrenia). Ďalšie informácie nájdete tu.

 V prípade komplikovaného odberu je možné vzorku na žiadosť ošetrujúceho lekára vyšetriť napriek nedostatočnému objemu (do poznámky na žiadanku prosím napíšte „Sťažený odber – prosíme vyšetriť“). Výsledky sú v tomto prípade len orientačné a laboratórium sa nemôže zaručiť za ich správnosť.

Znehodnotená vzorka

Zahŕňa prípady prasknutej/otvorenej skúmavky, nevyhovujúcej doby a teploty skladovania alebo transportu vzorky.

Maximálna doba a teplota skladovania vzoriek do doby transportu je závislá na požadovaných vyšetreniach (stabilitu  a teplotu skladovania pre konkrétne analyty v laboratórnej príručke - časť Preanalytická fáza). V závislosti od požadovanej teploty transportu a uchovania na ambulancii je potrebné vložiť odobrané vzorky do zodpovedajúceho transportného obalu.

Nevyhovujúci stav vzorky z dôvodu analytických interferencií

 V praxi sa najčastejšie vyskytuje interferencia vplyvom lipémie (triacylglyceroly), ikterity (bilirubín) a hemolýzy vzorky (uvoľnenie intracelulárneho obsahu erytrocytov, hemoglobín). Lipémiu je vo väčšine prípadov možné eliminovať odberom po 8 hodinovom lačnení, postupy pre prevenciu in-vitro hemolýzy nájdete tu. Prehľad najčastejšie ovplyvnených vyšetrení v závislosti na type interferencie nájdete tu.

Niektoré vyšetrenia môžu vyžadovať vysadenie špecifických liečiv z dôvodu analytickej interferencie (napr. imunochemické metódy a prípravky obsahujúce biotín), alebo problematickej interpretácie výsledkov (napr. katecholamíny, renín – aldosterón). Detaily sú uvedené v laboratórnej príručke (časť Preanalytická fáza).

Zrazenina vo vzorke

Týka sa vzoriek určených pre vyšetrenie koagulačných parametrov, krvného obrazu, imunofenotypizácie lymfocytov a glykovaného hemoglobínu. Najčastejšou príčinou je nedostatočné premiešanie vzorky s antikoagulačnou prísadou. Vzorky je potrebné po odbere jemne premiešať otočením o 180° minimálne 5-6x.