Názov * Označenie metódy * Indikácie vyšetrenia Materiál
Bilirubín priamy v sére S-Bilirubín priamy • Diferenciálna diagnostika ikteru • Diagnostika hepatopatíi so zníženou eliminačnou funkciou pečene • Diagnostika vrodených porúch metabolizmu bilirubínu • Monitorovanie hepatobiliárnych ochorení • Diagnostika a monitorovanie stavov s intra / extravaskulárnou hemolýzou, inefektívnou hematopoézou Sérum (venózna krv) Detail
C-peptid v sére S-C-peptid • Hodnotenie prvej fázy sekrécie inzulínu u pacientov so suspektným alebo novodiagnostikovaným diabetes mellitus 1.typu • Odhad reziduálnej sekrécie inzulínu u pacientov s diabetes mellitus • Diferenciálna diagnostika hypoglykémií • Súčasť funkčných testov glukózového metabolizmu Sérum (venózna krv) Detail
C-reaktívny proteín v sére S-CRP • Diagnostika a monitorovanie terapie zápalových ochorení (infekčných, reumatologických a autoimunitných) Sérum (venózna krv) Detail
C3 - zložka komplementu v sére (NF) S-C3 komplement • Monitorovanie aktivity reumatických ochorení, systémových ochorení a ochorení z imunokomplexov • Diferenciálna diagnostika imunodeficitov a recidivujúcich ťažkých infekcií Sérum (venózna krv) Detail
C4 - zložka komplementu v sére (NF) S-C4 komplement • Monitorovanie aktivity reumatických ochorení, systémových ochorení a ochorení z imunokomplexov • Diferenciálna diagnostika imunodeficitov a recidivujúcich ťažkých infekcií Sérum (venózna krv) Detail
Carbohydrat antigén CA125 v sére S-CA125 • Diagnostika karcinómu ovária a monitorovanie terapeutického efektu • Diagnostika a monitorovanie karcinómu pankreasu (marker 2. voľby po CA 19-9). Sérum (venózna krv) Detail
Carbohydrat antigén CA125 v sére (ROMA) S-CA125 (CB) • Výpočet ROMA score pre odhad rizika neepitelového karcinómu ovárií. Sérum (venózna krv) Detail
Cefepim v plazme LC/MS metódou P-Cefepim Terapeutické monitorovanie cefepimu. Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Cefotaxim v plazme LC/MS metódou P-Cefotaxim Terapeutické monitorovanie cefotaximu Plazma venóznej krvi (K3-EDTA) Detail
Celková väzobná kapacita pre železo v sére S-CVK pre železo • Poruchy metabolizmu železa • Diferenciálna diagnostika anémií • Diagnostika malnutrície. • Monitorovanie u hemodialyzovaných pacientov a pacientov po viacnásobných transfúziách Sérum (venózna krv) Detail