SK-lab > Pacient > COVID-19 RT-PCR Potvrdenie

Vyšetrenie RNA RT-PCR na vlastnú žiadosť (samoplatca)

Jedná sa o vyšetrenie pre potvrdenie neinfekčnosti z rôznych dôvodov (cestovanie, vstup na  pracovisko, pred umiestnením pacienta do DSS, pred estetickými zákrokmi a podobne).

Na základe výsledku PCR testu je  možné po registrácii na portáli www.korona.gov.sk požiadať o zaslanie digitálneho COVID EÚ preukazu (EU Digital COVID Certificate), ktorý vydáva národná regulačná autorita Ministerstva zdravotníctva SR. Pripravili sme pre Vás krátky návod ako o COVID EÚ preukaz požiadať.

Pri laboratórnej analýze vzorky sa stanovuje prítomnosť nukleovej kyseliny vírusu vo výtere zo sliznice z horných dýchacích ciest metódou RT-PCR.

Použitá diagnostická súprava deteguje gény ORF1ab a N gén vírusu SARS-CoV-2. Analytická špecifickosť súpravy je 100% (interval spoľahlivosti 97,5-100%). Diagnostická senzitivita súpravy je 100 % (95% interval spoľahlivosti 94,56-100), vrátane hlavných aktuálne cirkulujúcich variant a komplexov mutácií vírusu SARS-CoV-2. Limit detekcie (LoD) súpravy je 1155 kópií extrahovanej RNA SARS-CoV-2/ml.

Všetky výsledky následne vyhodnocuje a kontroluje lekár so špecializáciou v odbore klinická mikrobiológia. Lekárske potvrdenie negativity testu vydávame aj v anglickom a nemeckom jazyku.

Postup je nasledovný:

1.

Rezervujte si termín odberu:

2.

V deň odberu nepoužívajte zubnú pastu, ústne vody, žuvačky, alebo iné dezinficienciá v oblasti dutiny ústnej a nosovej. Pred odberom minimálne 1 hodinu nejedzte, nepite a nefajčite.

3.

Dostavte sa k odberu podľa rezervácie (rezervovaný termín a odberové miesto). Po overení totožnosti Vám zdravotnícky personál vykoná výter z nosohltana a podnebných oblúkov. Chápeme, že každý medicínsky výkon je spojený s určitou mierou neistoty. Výter z nosohltana a podnebných oblúkov pre Vás môže znamenať istý diskomfort. Na našom pracovisku ho preto vykonávajú výlučne kvalifikované zdravotné sestry alebo lekári.

4.

Úhrada za vyšetrenie prebieha po odbere, v hotovosti. Cena vyšetrenia pri odbere výterom je 30 EUR (zahŕňa lekárske potvrdenie v anglickom a nemeckom jazyku).

5.

Výsledok vyšetrenia je k dispozícii najneskôr nasledujúci deň po odbere do 22:00 hod. Môžete si ho prevziať osobne v laboratóriu SK-LAB, na odberovom mieste, kde ste absolvovali odber, alebo Vám ho zašleme na e-mailovú adresu.