Zaujímavosti a nové poznatky o COVID-19

Je veľmi náročné držať krok so všetkými novými poznatkami publikovanými o pandémii COVID-19. Prinášame Vám preto výber zaujímavých aj kontroverzných hypotéz spojených s aktuálnym výzkumom SARS-CoV-2 a COVID-19. Výber budeme pravidelne aktualizovať počas trvania pandémie. Dúfame, že vybrané články Vás zaujmú a budeme vďační za podnety k spracovaniu ďalších aspektov COVID-19, ktoré by ste na našej stránke privítali.

Správna technika nazofaryngeálneho výteru pre účely diagnostiky COVID-19

Odber materiálu pre PCR diagnostiku COVID-19 musí byť vykonaný štandardným spôsobom, aby sa zabránilo falošne negatívnym aj pozitívnym výsledkom. Kolegovia z New England Journal Of Medicine zverejnili skvelý inštruktážny článok o správnej metodike nazofaryngeálneho výteru aj s názornou ukážkou (článok aj video sú v angličtine): https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm2010260?query=RP

ACE inhibítory a ibuprofen

Keďže sa vírus SARS-CoV-2 viaže na bunky aj prostredníctvom angiotenzín konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2), vznikla pochopiteľne hypotéza predpokladajúca horší klinický priebeh COVID-19 u pacientov liečených ACE inhibítormi alebo sartanmi [1]. Vaduganathan a kolegovia prišli prakticky okamžite s opačnou hypotézou, teda že by tieto liečivá mali pôsobiť dokonca protektívne [2], čo podporujú aj výsledky súčasnej štúdie Menga a kol. [3]. Európska Lieková Agentúra v reakcii na prebiehajúcu diskusiu zverejnila vyhlásenie, v ktorom jednoznačne podporuje užívanie aj ACE inhibítorov aj sartanov, citujúc úplnú absenciu poznatkov dokazujúcich negatívny efekt týchto liečiv [4].  
Z prakticky identických dôvodov vznikla v marci 2020 obava z úživania ibuprofenu, pričom za hlavné antipyretikum/antiflogistiku pre terapiu príznakov COVID-19 bol odporúčaný paracetamol [5]. Podobne ako u ACE inhibítorov je obava z horšieho priebehu neopodstatená a Európska Lieková Agentúra vydala odporučenie neprerušovať terapiu nesteroidnými antiflogistikami [6].

Mutácie a fylogenéza vírusu

SARS-CoV-2 infikoval milióny ľudí a v rámci svojho replikačného cyklu prešla vírusová RNA veľkým množstvo mutácií. Forster a kolegovia zmapovali nukleotidové zmeny v štruktúre SARS-CoV-2 z rôznych geografických oblastí sveta a identifikovali 3 primárne skupiny víru. Typy A a C dominantné v európskej a americkej populácii a typ B prítomný primárne vo Východnej Ázii [7]. Obrázok 3 ukazuje hlavný výstup zo štúdie - fylogenetickú analýzu vírusu SARS-CoV-2 s jednotlivými dominujúcimi typmi.

Obrázok 3. Tri dominantné typy SARS-CoV-2 

 

Pôvod vírusu

Dnes ešte nie je možné exaktne potvrdiť, či primárnym ohniskom vírovej nákazy bol rybí trh Huanan v provincií Wuhan v Číne, avšak prítomnosť rozličných exotických aj domácich zvierat na trhu určite mohla uľahčiť potrebný medzidruhový prenos [8]. Momentálne nie je kompletne vylúčený ani laboratórny pôvod vírusu, avšak vzhľadom na dostupné dôkazy je menej pravdepodobný.

Simulácia efektivity jednotlivých sociálnych opatrení

Vzhľadom na rôznorodosť medzi krajinami v prijatí opatrení proti koronavíru, vyberáme veľmi zaujímavé video, ktoré simuluje možné priebehy šírenia v komunitách a taktiež dopad sociálnych opatrení na následné šírenie vírusu (video je v angličtine a je možné nastaviť české titulky):

 

Vypracoval: MUDr. Juraj Sečník (lekár SK-Lab)

Zdroje:

  1. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med. 2020;8(4):e21.
  2. Vaduganathan M, Vardeny O, Michel T, McMurray JJV, Pfeffer MA, Solomon SD. Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020.
  3. Meng J, Xiao G, Zhang J, He X, Ou M, Bi J, et al. Renin-angiotensin system inhibitors improve the clinical outcomes of COVID-19 patients with hypertension. Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):757-60.
  4. European Medicine Agency. Press Release. EMA advises continued use of medicines for hypertension, heart or kidney disease during COVID-19 pandemic (https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-advises-continued-use-medicines-hypertension-heart-kidney-disease-during-covid-19-pandemic), date of access: 17.4.2020.
  5. Day, M. Covid-19: ibuprofen should not be used for managing symptoms, say doctors and scientists. BMJ 2020; 368 (https://www.bmj.com/content/368/bmj.m1086?ijkey=28d8155488352f8ad0b721e85f3802c47a5488db&keytype2=tf_ipsecsha), date of access: 17.4.2020.
  6. European Medicine Agency. Press Release. EMA gives advice on the use of non-steroidal anti-inflammatories for COVID-19 (https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19), date of access: 17.4.2020. 
  7. Forster P, Forster L, Renfrew C, Forster M. Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020.
  8. Andersen KG, Rambaut A, Lipkin WI, Holmes EC, Garry RF. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nat Med. 2020;26(4):450-2.