Patogén SARS-CoV-2

Vírus SARS-CoV-2 je obalený RNA vírus obsahujúci jednovláknovú RNA pozitívnej polarity, patriaci do rodu betakoronavírusov čeľade Coronaviridae. Genóm vírusu kóduje štyri hlavné štrukturálne proteíny a to S (spike), E (envelope), M (membrane) a N (nukleokapsid), približne 16 neštrukturálnych a 5-8 vedľajších proteínov. S proteín zodpovedá za naviazanie vírusu na receptor, membránovú fúziu a vstup do hostiteľskej bunky. N proteín sa podieľa na transkripcii a replikácii vírusovej RNA a proteíny M a E sú potrebné na kompletizáciu vírusu. S proteín obsahuje dve podjednotky S1 a S2. Doména viažúca sa na receptor (RBD) v S1 podjednotke interaguje s receptorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2) ľudských epitelových buniek, rovnako ako u predtým sa vyskytujúceho SARS-CoV, avšak afinita k receptoru je u SARS-CoV-2 asi 10-20 násobne vyššia. S2 podjednotka zodpovedá za fúziu vírusu s bunkovou membránou. Kľúčová úloha S proteínu v etiopatogenéze z neho robí hlavný cieľ vírus neutralizačných protilátok.

SARS-CoV-2 vykazuje určitú štrukturálnu homológiu s vírusmi SARS-CoV-1MERS-CoV (Middle-East Respiratory Syndrome-Coronavirus), ktoré boli identifikované v roku 2002, resp. 2012. Na rozdiel od SARS-CoV-2 má infekcia SARS-CoV-1 a MERS-CoV často fulminantný priebeh a neprebieha pandemicky [2].

Obrázok. Štruktúra vírusu SARS-CoV-2

 

Vypracovali: MUDr. Juraj Sečník (lekár SK-Lab), MUDr. Lenka Helmová (odborný zástupca SK-Lab pre klinickú mikrobiológiu)

Zdroje:

  1. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020;395(10224):565-74.
  2. Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet. 2020;395(10223):470-3.
  3. Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARSCoV2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie. MUDr. Monika Czirfuszová, PhD. a kol