SK-lab > Neisseria gonorrhoeae

Neisseria gonorrhoeae

N. gonorrhoeae je pôvodcom kvapavky, druhého najrozšírenejšieho bakteriálneho pohlavne prenosného ochorenia. „Gonokok“ je patogénny len pre človeka. Zdrojom nákazy je chorý človek s akútnou alebo chronickou infekciou, alebo bezpríznakový nosič. Inkubačná doba je 2-10 dní. Ochorenie je rozšírené celosvetovo.

N. gonorrhoeae je gramnegatívny, mierne sploštený kok, vyskytujúci sa v dvojiciach Má afinitu k epitelu uropoetického traktu, rekta, orofaryngu a očných spojiviek. Pri mikroskopickom vyšetrení biologického  materiálu sa baktérie často nachádzajú intracelulárne, čo je dané ich schopnosťou odolávať lýze po fagocytóze. N. gonorrhoeae je vysoko citlivá na vonkajšie prostredie, najmä na zmenu teploty, preto je prenos takmer výhradne pohlavným stykom. Na jej citlivosť na vonkajšie prostredie je potrebné myslieť aj pri diagnostike.

Klinický priebeh

Kvapavka postihuje obidve pohlavia. U mužov postihuje uretru, u žien uretru a cervix. V závislosti na sexuálnych praktikách spôsobuje aj proktitídu a faryngitídu.

U mužov spôsobuje tzv. prednú uretritídu, ktorá sa klinicky prejavuje hnisavým výtokom, pálením a rezaním pri močení. Na povrchu baktérií sa nachádzajú pili, ktorými sa viažu na epitel uretry alebo cervixu. Väzba je tak silná, že bráni ich odstráneniu akokoľvek silným prúdom moču. U žien spôsobuje uretritídu a cervicitídu, klinické prejavy bývajú miernejšie ako u mužov, často je priebeh bezpríznakový. Pri neliečenej, alebo nedostatočne liečenej infekcii, sa táto šíri prestupom per continuitatem do panvových orgánov a spôsobuje salpingitídu s následnou neplodnosťou.U oboch pohlaví sa zriedka vyskytujú komplikácie ako sepsa, meningitída a artritída.

Diagnostika

Pri diagnostike kvapavky sa odoberá  u mužov výter z uretry a u žien z uretry aj z cervixu. K dispozícii sú vysoko senzitívne molekulárne metódy, ktoré dokazujú DNA v biologickom materiály. Výhodou PCR je stanovenie DNA aj neživých a málo vitálnych baktérií, rovnako ako aj rýchlosť diagnostiky.

Odber na PCR vyšetrenie sa vykonáva dakrónovým tampónom do tekutého transportného média. Z jedného odberu je možné súčasne vyšetriť viaceré patogény. V prípade pozitívneho záchytu Neisseriovej DNA je vhodné pokúsiť sa o kultivačný záchyt a následné stanovenie citlivosti. V tomto prípade je potrebný odber do špeciálneho transportného média a transport pri izbovej teplote.

Terapia

liečbe kvapavky sa používajú fluorované chinolóny, cefalosporíny III. generácie, a makrolidy. Liečba makrolidmi a chinolónmi je obľúbená z dôvodu súčasného prekrytia iných potenciálnych patogénov ako chlamydia trachomatis alebo mykoplasmy, avšak v posledných rokoch pribúdajú kmene rezistentné ako na chinolóny tak aj na makrolidy. Monoterapia makrolidmi v prípade kvapavky nie je doporučená. Najnižšie percento rezistencie je na cefalosporíny III. generácie. V prípade nekomplikovaného priebehu postačuje jedna dávka antibiotika.

Zdroje

  1. Votava Miroslav a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, NEPTUN 2003, str. 87-90, ISBN 80-902896-6-5
  2. https://www.cdc.gov/std/gonorrhea/arg/default.htm
  3. http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:kvapavka-gonorea&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62