SK-lab > Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis je najčastejší bakteriálny pôvodca sexuálne prenosných infekcií. Chl. trachomatis sa vyskytuje vo viacerých sérotypoch, ktoré spôsobujú odlišné ochorenia. Sérotypy D - K sú príčinou urogenitálnych infekcií a vyskytujú sa celosvetovo. Sérotypy L1 - L3 sú príčinou lymfogranuloma venereum a rovnako ako sérotypy A - C spôsobujúce trachóm sa vyskytujú v tropických a subtropických oblastiach.

Chlamýdie sú označované ako energetické parazity hostiteľských buniek. Majú unikátny rastový cyklus pri ktorom sa mení morfológia bakteriálnej bunky. Do bunky preniká infekčná častica tzv. elementárne teliesko a v priebehu niekoľkých hodín sa transformuje na metabolicky aktívne tzv.  retikulárne teliesko. To sa za spotrebovania energie hostiteľskej bunky množí a následne skondenzuje opäť na elementárne teliesko.  Na konci rastového cyklu je cytoplasma hostiteľskej bunky preplnená elementárnymi telieskami, hostiteľská bunka praská a elementárne telieska infikujú ďalšie vnímavé bunky. Ak nastane stav permanentnej infekcie bunky sú elementárne telieska vylučované exocytózou. Pre svoj obligátny intracelulárny parazitizmus nie sú chlamýdie kultivovateľné na umelých médiách, ale len na tkanivových kultúrach. Chlamýdie obsahujú okrem chromozomálnej DNA aj plasmidovú DNA označovanú ako kryptický plasmid. Plasmid hrá úlohu v patogenéze chlamýdií, bolo dokázané, že baktérie bez plasmidov vykazujú zníženú patogenitu.

Klinický priebeh

Sérotypy D-K sú príčinou viac ako 50 % všetkých urogenitálnych infekcií. U mužov spôsobujú uretritídy, epididymitídy a prostatitídy, u žien okrem uretritídy aj salpingitídy, bartolinitídy a endometritídy. U oboch pohlaví môžu spôsobiť proktitídu. U žien je častý asymptomatický priebeh akútnej infekcie a jej prechod do chronicity. Chlamýdie spôsobujú deštrukciu buniek s následným jazvením. Klinické príznaky sú často výsledkom fibroproduktívnych zmien. Závažným následkom tohto stavu je u žien extrauterinná gravidita, zápalové ochorenie panvy (PID) alebo neplodnosť. Chlamydia trachomatis sérotypov D-K je aj pôvodcom konjunktivitídy s mukopurulentnou sekréciou, alebo, a to najmä u mužov, tzv. Reiterovho syndrómu, čo je uretritída spojená s konjunktivitídou a polyartritídou.

Diagnostika

Diagnostika je založená na detekcii DNA Chlamydia trachomatis vo vzorke výteru z uretry, prípadne u žien z cervixu, v prípade konjunktivitídy výteru zo spojivkového vaku. Odber sa vykonáva tampónom s dakrónovým vláknom a musí byť razantný, aby bola vo vzorke zabezpečená prítomnosť buniek s obsahom infekčného agens. Chlamydia trachomatis je možné detekovať aj zo vzorky moču, vhodnou vzorkou je len prvá porcia ranného moču. Odber moču na vyšetrenie u žien sa neodporúča! Vyšetrenie moču u mužov má nižšiu citlivosť v porovnaní s výterom a môže poskytnúť falošne negatívne výsledky. Platí to najmä pri chronických infekciách z dôvodu nízkej koncentrácie patogéna v takomto materiáli.

Terapia

Terapia chlamýdiovej infekcie musí zohľadniť ich unikátny životný cyklus a musí byť dostatočne dlhá, nakoľko vo fáze elementárneho telieska nie je chlamýdia zasiahnuteľná antibiotikami. Antibiotiká sú účinné len vo fáze retikulárneho telieska. Vhodné sú antibiotiká zo skupiny makrolidov, tetracyklínov alebo fluorovaných chinolónov, podávané v závislosti od priebehu infekcie 10 – 21 dní. Liečiť je potrebné súčasne všetkých sexuálnych partnerov. Po ukončení terapie sa odporúča kontrola jej efektivity.

Zdroje

  1. Votava Miroslav a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, NEPTUN 2003, str. 173-176, ISBN 80-902896-6-5
  2. http://www.geneproof.com/cz/produkty/diagnosticke-soupravy/sexually-transmitted-infections/geneproof-chlamydia-trachomatis-pcr-kit
  3. Unemo M, Seth-Smith HMB, Cutcliffe LT, et al. The Swedish new variant of Chlamydia trachomatis: genome sequence, morphology, cell tropism and phenotypic characterization. Microbiology (Reading). 2010;156(Pt 5):1394-1404. doi:10.1099/mic.0.036830-0
  4. https://www.ecdc.europa.eu/en/chlamydia-infection

Vypracovala: MUDr. Lenka Helmová