SK-lab > Fosfatidyletanol

Fosfatidyletanol

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v rámci spolupráce s Odborným liečebným ústavom Predná hora  ponúkame od 1.1.2020 paletu markerov abúzu alkoholu (prehľad výpovednej hodnoty jednotlivých markerov nájdete tu) . Okrem karbohydrát-deficientného transferínu (CDT) a etylglukuronid/sulfátu (EtG. EtS) je jej súčasťou aj nový biomarker - Fosfatidyletanol.

Charakteristika a indikácie vyšetrenia

Fosfatidyletanol (PEth) je produktom enzymaticky katalyzovanej (fosfolipáza D) premeny fosfatidylcholínu (fosfolipid bunkovej membrány). Reakcia vyžaduje prítomnosť etanolu (EtOH), v opačnom prípade je aktívna fyziologická reakcia, pri ktorej vzniká kyselina fosfatidová za prítomnosti vody (Obr. 1).

Na bunkovej membráne sa vyskytuje 50 homológnych variánt molekuly PEth v závislosti na kombinácii naviazaných mastných kyselín. V laboratórnej diagnostike sa využíva stanovenie najviac zastúpenej varianty - PEth 16:0, 18:1 (cca 40 %).

V praxi sa vyšetrenie jeho koncentrácie v hemolyzovanej plnej krvi využíva ako vysoko špecifický a senzitívny marker príjmu etanolu. Ide napr. o potvrdenie abstinencie pri liečbe závislosti od alkoholu, v transplantačnom programe alebo z forenzných dôvodov. Vyšetrenie PETh sa využíva aj pre identifikáciu rizikových zamestnancov z hľadiska úniku citlivých a tajných informácií, atd.

Obr. 1: Vznik Peth na bunkovej membráne

Preanalytická fáza

 • Príprava pacienta: nie je potrebná špeciálna príprava v zmysle diéty, vysadenia faramakoterapie, načasovania odberu alebo polohy pri odbere.
 • Biologický materiál: EDTA plná krv (hemolyzát), 2 ml
 • Odberová skúmavka: Fialová Vacuette K-EDTA, bez separačného gelu.
 • Stabilita analytu: 18- 20 °C: 72 hodín, 2-8 °C: 7 dní, -20°C: nestabilný, < -70°C: min. 1rok

Metodika stanovenia

Ultra-vysoko účinná kvapalinová chromatografia / tandemová hmotnostná spektrometria

Základné analytické charakteristiky metódy SK-Lab:

 • Pracovný rozsah (LLOQ-ULOQ): 0,014 – 1,4 µmol/l
 • Opakovateľnosť v sérii: CV = 2,6 %
 • Medziľahlá precíznosť: CV = 5 %
 • Pravdivosť: Analytická metóda vyhovela hodnotiacim kritériám nezávislého externého kontrolného cyklu EHK. Výťažnosť (metódou št. prídavku) je na úrovni R = 98,8 %.

Interpretácia výsledkov

Diagnostická špecificita je blízka 100 % (v prípade, že sa alkohol v krvi nevyskytuje, PEth sa nevytvorí). PEth je preto ideálny marker pre potvrdenie abstinencie (cut off 0,05 µg/l).

Diagnostická senzitivita je na úrovni 95-99 %. Umožňuje využitie PEth pre detekciu recentných epizód ako aj dlhodobého pravidelného príjmu alkoholu. Výhodou je možnosť identifikácie vysokorizikových pacientov z hľadiska chronických komplikácií etylizmu (> 0,3 µmol/l).

Pri klinickej interpretácii výsledkov je potrebné brať do úvahy, že senzitivita PEth ako markeru abúzu alkoholu je závislá na tzv. „drinking pattern“ tj. množstva naraz prijatého alkoholu a časového odstupu medzi poslednou konzumáciou alkoholu a odberom vzorky krvi.

Platia nasledovné vzťahy:

 • Jednorázový príjem viac ako 30-40 g alkoholu = pozitivita Peth (> 0,05 µmol/l) cca 10-14 dní
 • Polčas eliminácie PEth = 4-7 dní (zdravý jedinec, bez pravidelného príjmu alkoholu; chronickí alkoholici metabolizujú PEth cca dvakrát rýchlejšie).
 • Špecifická situácia je u „binge drinkers“ – nárazového pitia veľkého množstva alkoholu: (200 g EtOH naraz zvýši koncentráciu PEth viac ako rovnaké množstvo prijaté počas 5 dní; 200 g EtOH pred > 1-2 mesiacmi – PEth už môže byť vzhľadom k polčasu eliminácie negatívny)

PEth je možné využiť pre stratifikáciu pacientov do 3 klinických skupín charakterizovaných priemerným množstvom konzumovaného alkoholu a rizikom chronických komplikácií spojených s etylizmom:

Vyšetrenie je možné objednávať na štandardnej žiadanke (skupina "Špeciálne vyšetrenia"). V prípade, že zatiaľ nemáte verziu žiadanky, ktorá markery abúzu alkoholu obsahuje, zapíšte prosím požiadavku na ich vyšetrenie do poznámky.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať: Tel. 047/4333210, 211,  peter.secnik@sklab.sk, peter.secnikjr@sklab.sk. Túto informáciu si môžete stiahnuť / vytlačiť ako súbor pdf.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,

kolektív SK-Lab s.r.o.  

 

Literatúra:

 1. Kechagias S. et al.: Phosphatidylethanol Compared with Other Blood Tests as a Biomarker of Moderate Alcohol Consumption in Healthy Volunteers: A Prospective Randomized Study. Alcohol and Alcoholism 50:4 (2015), p.399-406.
 2. Helander A. et al.: Molecular Species of the Alcohol Biomarker Phosphatidylethanol in Human Blood Measured by LC-MS. Clinical Chemistry 55:7 (2009), p.1395-1405.
 3. Niemelä O. et al.: Biomarkers of alcohol consumption and related liver disease. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 70 (2010), p.305-312.
 4. Ulwelling W. et al.: The Peth Blood Test in the Security Enviroment: What it is; Why it is Important and Interpretative Guidelines. Journal of Fornesic Sciences 63:6 (2018), p.1634-1640.
 5. Im G.Y. et al.: Liver transplantation for alcoholic hepatitis. Journal of Hepatology 70 (2019), p.328-334.
 6. Fleming M.F. et al.: Phosphatidylethanol Detects Moderate-to-Heavy Alcohol Use in Liver Transplant Recipients. Alcoholism:Clinical nad Experimental Research 41:4 (2017), p. 857-862.