SK-lab > Ct hodnota

Posúdenie infekčnosti pacienta na základe Ct hodnoty

Účinnou prevenciou na šírenie coronavírusového ochorenie COVID-19 je identifikovať osoby, ktoré sú infekčné.  Určitú výpovednú hodnotu má hodnota Ct z RT-PCR testu, ktorá je nepriamo úmerná vírusovej náloži (nízke hodnoty Ct zodpovedajú vysokej vírusovej náloži).

 Pre použitie v praxi odporúčame nasledovnú interpretáciu Ct hodnoty:

  • <20.............veľmi vysoko pozitívne
  • 20-25..........vysoko pozitívne
  • 25-30...........stredne pozitívne
  • 30-35...........nízko pozitívne
  • >35.............hranične pozitívne (nejednoznačné)

Hodnotu Ct s interpretačným komentárom uvádzame aj na našom výsledkovom liste v sekcii „Hodnotenie“

Každý 3,3 násobný vzostup/pokles hodnoty Ct znamená 10-násobný pokles/vzostup vírusovej nálože. Za klinicky signifikantnú je možné považovať zmenu Ct o viac ako 5.

Je tiež potrebné si uvedomiť, že vysoké hodnoty Ct (>30-35, nízka infekčnosť) môžu zodpovedať začiatku ako aj koncu ochorenia COVID-19. V prípade začiatku ohorenia, je predpoklad zvyšujúcej sa infekčnosti pacienta, v prípade konca ochorenia je infekčnosť minimálna, na rozlíšenie je potrebné hodnotiť výsledky v klinickom kontexte. Opakované testovanie takýchto pacientov je potrebné, najmä v prípade asymptomatického priebehu. V prípade začiatku ochorenia je o 24 hodín zaznamenaný signifikantný pokles hodnoty Ct, znamenajúci zvyšujúcu sa infekčnosť pacienta. V prípade konca ochorenia sa hodnota Ct nemení a ostáva vysoká, čo znamená nízku až žiadnu infekčnosť pacienta. Doplňujúcu informáciu poskytuje vyšetrenie na prítomnosť protilátok proti spike antigénu SARS-CoV-2 v krvi pacienta.

Platí, že Ct hodnota by mala byť  pre posúdenie infekčnosti pacienta s COVID-19 interpretovaná spolu s klinickým stavom pacienta a prítomnosťou protilátok proti spike antigénu v triede IgG. Pravdepodobnosť infekčnosti pacienta t.j. viability vírusu znižuje Ct hodnota vyššia ako 30-35 a zároveň ústup primárnych klinických príznakov zodpovedajúcich ochoreniu COVID-19, a/alebo  detekcia hladiny protektívnych IgG protilátok proti spike antigénu (na výsledkovom liste SK-Lab uvádzané ako S-aSARS-CoV-2 IgG).

Je potrebné zdôrazniť, že kvantitatívne vyjadrenie vírusovej nálože pri SARS CoV 2 nie je štandardizované a Ct hodnoty sa medzi laboratóriami môžu výrazne líšiť. Hodnota Ct je do istej miery ovplyvnená aj kvalitou odberu.

Graf zobrazujúci vzťah medzi Ct hodnotou RT-PCR testu a pozitívnou kultiváciou vypovedajúcou o prítomnosti viabilného vírusu t.j. o infekčnosti pacienta:

Graf prevzatý z: Singanayagam Anika, Patel Monika, Charlett Andre, Lopez Bernal Jamie, Saliba Vanessa, Ellis Joanna, Ladhani Shamez, Zambon Maria, Gopal Robin. Duration of infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to May 2020. Euro Surveill. 2020;25(32):pii=2001483. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483